Slussen och allemansrätten

414

Kommunfullmäktige fattade igår ett så kallat genomförandebeslut om nya Slussen. Beslutet lägger fast den ekonomiska ramen och hur trafiklösningen i sina huvuddrag ska se ut. Kostnaden är beräknad till 8 miljarder men hur den ska finansieras är inte klart.

Debatten i fullmäktige rörde sig mest kring detaljer i det förslag som var ute på samråd tidigare i år
. Den kraftiga opinion som på kort tid växte fram mot förslaget har haft stor betydelse. Nu bör den fördjupas när detaljplanen ska utarbetas och ställas ut för allmänhetens bedömning framåt vintern inför beslut i kommunfullmäktige nästa år. Det är viktigt att debatten om trafiklösningens konsekvenser fortsätter ty den har uppenbara brister. Tagna beslut kan alltid ändras. Ett nytt Klara vill ingen överlämna till kommande generationer.

Men nu gäller det också att granska, debattera och skapa en lika stark opinion kring den så kallade exploateringsgraden. Folkstormen till försvar av den världsunika panoramautsikten blåste så kraftigt kring Slussen att alla politiker förstod allvaret. Kristina Alvendal, som inte tycker om när det blåser, möjligen undantagen. Lite tillspetsat handlar det om huruvida öppenheten kring Slussen ska kunna avnjutas med samma självklara rätt som allemansrätten ger oss i naturen eller privatiseras. Finansaktörer som vill exploatera markvärdet får inte ges möjligheten att för egen vinning lägga beslag på det så unika stadsrum som näset mellan Mälaren och Saltsjön och mellan Gamla Stan och Söder utgör och som rätteligen tillhör alla människor som lever i eller besöker vår stad.

I media: DN SvD